Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Prawo karne - Ius poenale

Art. 270a kk – Sfałszowanie faktury VAT

Art. 270a kk – Sfałszowanie faktury VAT

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zajmujące się finansami w firmie dokumentują wszelkie transakcje fakturami, które zgodnie z przepisami są dokumentem prawnym i podlegają uwarunkowaniom przepisów podatkowych i karnych. Sfałszowanie faktury VAT jest uznawane za przestępstwo, a kary za jego popełnienie określa artykuł 270a kodeksu karnego, od 1 marca 2017 roku obowiązujący w znowelizowanej formie. Dotychczas […]

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu stanowią wyodrębnioną kategorię czynów zabronionych, godzących w prawidłowe funkcjonowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przejrzystość reguł funkcjonowania rynku, skuteczna i uczciwa konkurencja, bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych (w szczególności małych) wymagają częstokroć ochrony wykraczającej poza narzędzia jedynie cywilistyczne. Za penalizacją przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu stoi szeroko rozumiany interes społeczny, rozumiany zarówno jako interes budżetu […]

Czytaj dalej

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Należyte zabezpieczenie interesu budżetu państwa wymaga gwarancji ściągalności należności publicznoprawnych. Często instrumenty znajdujące się w ustawie Ordynacja podatkowa, lub wykorzystywane w tzw. egzekucji administracyjnej okazują się z tej perspektywy niewystarczające. Stąd zamysł ustawodawcy, aby represji karnoskarbowej poddać szereg czynów wykraczających przeciw zasadom ustalania, naliczania i pobierania należności publicznoprawnych. Szeroki zakres powyższej problematyki wymagał regulacji odrębnym […]

Czytaj dalej

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe są specyficzną grupą przestępstw, uregulowaną w polskim systemie prawnym w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepisy ustawy odnoszą się głównie do administracyjnoprawnej regulacji dostępu do środków i substancji odurzających oraz odpowiedzialności karnej i administracyjnej za złamanie obowiązujących zakazów. Istotnym jest, iż Ustawa nie przewiduje kary za używanie środków odurzających, lecz m.in. za posiadanie, wytwarzanie, […]

Czytaj dalej

Cyberprzestępczość

Cyberprzestępczość

Rozwojowi Internetu oraz rosnącej dostępności urządzeń połączonych z globalną siecią towarzyszy zjawisko cyberprzestępczości. Popełnieniu przestępstwa w sieci sprzyja łatwość zachowania anonimowości oraz niewielka świadomość zagrożeń wśród użytkowników. Przestępstwa komputerowe obejmują dwa rodzaje przestępstw: takich, w których przetwarzanie danych jest przedmiotem czynności wykonawczych oraz przestępstwa, w których komputer jest jedynie środkiem do jego popełnienia. Do pierwszego […]

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji charakteryzują się tym, że popełniane są w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym. Ze względu na ogromną ilość pojazdów uczestniczących w ruchu lądowym, do najczęstszych przestępstw tego rodzaju należy wypadek samochodowy, którego konsekwencją jest co najmniej rozstrój zdrowia człowieka na okres powyżej 7 dni, niezależnie od tego, czy chodzi […]

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Cechą charakterystyczną spraw dotyczących przestępstw przeciwko rodzinie jest, że dotyczą zazwyczaj osób pozostających w bliskich relacjach rodzinnych, a kryminalizacji podlegają zachowania, które uderzają w słabszą stronę – dziecko, osobę niedołężną, współmałżonka. W tej grupie przestępstw mieszczą się sytuacje związane z przemocą domową, ujęte w ramach przestępstwa znęcania się. Przestępstw takich nie należy bagatelizować, albowiem często […]

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności Przestępstwa popełnione na tle seksualnym należą do trudnych ze względu na odbiór społeczny sprawców, w szczególności, jeśli przestępstwo popełnione jest na szkodę małoletniego, a także wrażliwą sferę, której dotyczą. Przestępstwa tego rodzaju wiążą się z przemocą, podstępem lub wykorzystaniem przymusowego położenia wobec osoby dorosłej, która doprowadzona zostaje do obcowania […]

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmują dużą i zróżnicowaną grupę przestępstw oraz zdarzeń, w których prawo karne chroni życie i zdrowie człowieka. W pierwszej kolejności wskazać zatem należy na zbrodnię zabójstwa, a także występki ciężkiego oraz średniego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek lekki, tzn. trwający poniżej 7 dni, także jest przestępstwem, jednakże ściganym wyłącznie z oskarżenia […]

Czytaj dalej

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu

Kodeks karny w sposób kompleksowy chroni istotną wartość społeczną, jaką jest mienie. Z tego względu ustawodawca oprócz przestępstw tak pospolitych jak kradzież, rozbój, czy oszustwo, usankcjonował również czyny, które jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie nie istniały w przestrzeni publicznej, a których zaistnieniu sprzyja rozwój technologiczny. Chodzi tu np. o kradzież impulsów telefonicznych, oszustwo komputerowe, […]

Czytaj dalej